בניה על הגג, תוספת בניה על הגג ומגבלות בניה על הגג

תוספת בניה על גגות היא פעולה המצריכה עיון ובדיקה מיוחדים. הבניה על גגות מתאפשרת במקומות בהם נקבע כך בתכנית בנין העיר (תכנית עירונית בעלת מעמד של חקיקה בה נקבעים השימושים האפשריים בקרקע והתנאים לביצוע הבניה בהם).

על אדם המבקש לבצע תוספת בניה על הגג או לקבל היתר בניה על גג לבדוק הן את ההיבט התכנוני (מה היקף הבניה האפשרי ראה – ראה- לפי תכנית בנין העיר? מה מגבלות הבניה על הגג?) והן את ההיבט המשפטי (מי הוא הזכאי לבצע את הבניה על הגג?).

חשוב לדעת כי בעלות על גג אינה מעניקה באופן אוטומטי את הזכות לבנות עליו ולעתים הזכות תהיה לכלל בעלי הדירות בבנין או אף לחלק מהם.