מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה מקובל כי קיים בנק שמלווה את הפרוייקט בליווי פיננסי (בנק מלווה). על פי רוב עשוי הבנק המלווה לרשום שעבוד לטובתו על הקרקע ועל הבנוי עליה.

בדרך כלל התנאים אשר עם התקיימותם ינפיק הבנק מכתב החרגה הם : גמר תשלום ומסירת החזקה בדירה לקונה עם סיום בנייתה וכן השבת ערבויות חוק מכר ראה – שנתנו לרוכש.

מאמרים נוספים