מעבר זכויות דייר מוגן לבן משפחה

כאמור, זכות הדיירות המוגנת לא ניתנת להורשה. למרות זאת לפי זכויותיו של הדיר המוגן עשויות לעבור לבן משפחה.

העברת זכויות בדירת מגורים

דייר שנפטר – הופך בן זוגו לדייר מוגן, בתנאי שגר יחד איתו לפחות שישה חודשים לפני שנפטר. אם אין בן זוג, ילדי הדייר שנפטר יהיו לדיירים מוגנים ואם אין ילדים – קרוביו האחרים והכל בתנאי שהתגוררו יחד עם הנפטר לפחות שישה חודשים לפני הפטירה ובתנאי נוסף שבזמן הפטירה לא היה להם דירה אחרת למגורים.

דייר שנפרד מבן זוג או התגרש, לאחר שהיו בני זוג וגרו יחד לפחות חצי שנה – ייקבע הדייר הממשיך על פי הסכם בין בני הזוג או על פי פסק דין שניתן בעניינם.

דייר שנטש את משפחתו – בן זוגו יהפוך לדייר, אם גר יחד איתו לפחות שישה חודשים לפני נטישתו. אם לא היה לדייר בן זוג יהפכו ילדיו לדיירים, ואם לא היו לו ילדים יהפכו הוריו לדיירים- ובתנאי שגרו יחד עם הדייר לפחות שישה חודשים לפני שעזב ואין להם דירה אחרת למגורים.

העברת זכויות בבית עסק

נפטר דייר של בית עסק – יהפוך בן זוגו לדייר, בתנאי שהיו בני זוג וגרו יחדיו לפחות שישה חודשים לפני פטירת הדייר. אם אין בן זוג יהפכו הילדים לדיירים, ואם אין ילדים – יהפכו לדיירים יורשיו של הדייר, על פי דין, שעבדו איתו בעסק, לפחות שישה חודשים לפני שנפטר.

דייר שנפרד מבן זוגו או התגרש, לאחר שהיו בני זוג וגרו יחד לפחות חצי שנה, ייקבע הדייר על פי הסכם בין בני הזוג או פסק דין שניתן בעניינם.

דייר שעזב את העסק שלו בגלל שנטש את משפחתו – בן זוגו יהפוך לדייר, אם גר יחד עם הדייר לפחות שישה חודשים לפני נטישתו. אם לא היה לדייר בן זוג, יהפכו ילדיו לדיירים, ואם לא היו לו ילדים יהפכו הוריו לדיירים- והכל בתנאי שעבדו עם הדייר לפחות שנה אחת לפני שעזב.

בכל מקרה יהיה לדייר של עסק רק מי שימשיך לנהל בנכס, בעצמו או על ידי שכירת אחרים, את העסק שניהל הדייר שלפניו. מי שקיבל זכות דיירות מוגנת יכול לפנות לבית הדין לשכירות ולבקש לאשר לו להשתמש במושכר לצורך אחר הנחוץ לו לקיום, או לנהל במושכר עסק אחר מזה שניהל הדייר הקודם (בעיקר אם הדייר שלפניו עסק במקצוע חופשי המצריך רישיון כגון: רופא, עו"ד וכד').