ערבות בנקאית/ערבות חוק מכר

החוק במדינת ישראל מחייב מוכר של דירה חדשה (הגדרה מדוייקת ל"מוכר" ול"דירה" נמצאת בחוק) להבטיח את כספי הקונה המשולמים לו בעבור הדירה. הבטחון לקונה יכול להינתן בכמה דרכים אשר המקובלת והנפוצה ביניהן היא ערבות בנקאית הידועה גם בשם ערבות חוק מכר.

לפי החוק אסור למוכר לקבל מהקונה סכום העולה על 15% ממחיר הדירה, אלא אם מסר לקונה ערבות חוק מכר או בטחון אחר בהתאם לחוק. הערבות ניתנת להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם הקונה ותמומש במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה את הזכויות בדירה מסיבות שונות (בשל עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע, בשל צו כינוס נכסים, צו פירוק ועוד)

מאמרים נוספים

מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה

להמשך קריאה...