פיצויים בגין ירידת ערך דירה/קרקע/נכס

1. כללי

2. מי זכאי לתבוע פיצויים

3. כנגד מי מוגשת התביעה

4. מתי קמה הזכות לתבוע פיצויים

5. עד מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים

6. גובה הפיצוי

7. הערכאה הדנה בתביעה.

1. כללי

חוק התכנון והבניה מכיר במתן פיצויים למי שהנו בעל זכויות בנכס (כגון דירה, קרקע, מבנה) עקב פגיעה שנגרמה כתוצאה משינוי של תכנית החלה על המקרקעין או שינוי של תכנית החלה על מקרקעין גובלים.

2. מי זכאי לתבוע פיצויים

הזכאי לתבוע פיצויים הנו בעל הזכויות במקרקעין.

3. כנגד מי מוגשת התביעה

בתשלום הפיצויים נושאת הועדה המקומית לתכנון ובניה כלפי מי שהיה בעל הזכות במקרקעין ביום תחילתה של התכנית.

4. מתי קמה הזכות לתבוע פיצויים

הזכות לפיצויים קמה על פי רוב כאשר נגרמת ירידה בשווי הנכס עקב שינוי תכנית (תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת).

כך למשל אם נכנסה לתוקף תכנית המתירה בנית מגדל משרדים בסמוך לבית מגורים עשוי שווי דירה בבנין לרדת וזאת עקב תנועה מוגברת באזור, מפגעי רעש, פגיעה בפרטיות, מצוקת חניה, חסימת אור שמש או אויר ועוד.

כך הדברים גם במקרה בו שונה ייעוד של מגרש מסוים מ"מגורים" לייעוד של "שטח ציבורי פתוח".

5. עד מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים

חשוב לדעת כי את התביעה לפיצויים יש להגיש תוך 3 שנים מיום שנכנסה לתוקף התכנית הפוגעת.

6. גובה הפיצוי

גובה הפיצוי הוא פונקציה של ירידת השווי שנגרמה בפועל כתוצאה משינוי התכנית. להוכחת ירידת השווי נדרשת חוות דעת של שמאי מקרקעין.

7. הערכאה הדנה בתביעה

תביעה בגין ירידת שווי הנכס תידון בפני הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

אם החליטה הועדה לדחות את התביעה ניתן לערור על החלטתה בפני ועדת ערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בענין משפטי בלבד (להבדיל מעניינים עובדתיים).

אם נתקבלה התביעה בחלקה יכריע שמאי בשאלת גובה הפיצוי.