פרצלציה/רה פרצלציה

תכנית פרצלציה מהווה למעשה תכנית חלוקה מחדש של מקרקעין. רישום הקרקעות בלשכת מבוסס על חלקות (הקרקעות מחולקות לגושים ובכל גוש מספר מסוים של חלקות. קרקע פלונית תצוין במספר הכולל גוש וחלקה לדוגמה 6875/34 משמעותו חלקה 34 בגוש 6875).

מאחר ושטחה של חלקה עשוי להיות גדול מאוד (הרבה יותר מהשטח הדרוש לבנית בנין אחד) ומאחר וקיים אינטרס ברור שכל בנין יירשם בחלקת קרקע נפרדת ועצמאית הרי נוצר הצורך לחלק חלקות גדולות למספר רב של חלקות קטנות יותר. באמצעות הליך הפרצלציה מבוצעת חלוקה של קרקע גדולה למספר חלקות קטנות יותר. בדרך כלל החלקה החדשה הנוצרת היא קרקע המשמשת בנין אחד.

תוכנית איחוד וחלוקה מחדש (או "רה-פרצלציה") היא מכשיר תכנוני המאפשר איחוד קרקעות של בעלים שונים ליחידה קרקעית אחת גדולה וחלוקת הקרקע שוב על יסודו של תכנון חדש ואחר.