רישום בית משותף

1. כללי

2. המידע הכלול בפנקס הבתים המשותפים

3. הדרך לרישום בית משותף

4. תיקון צו רישום של בית משותף

5. ביטול רישומו של בית משותף