חובותיו של הדייר המוגן

על להקפיד על עמידה בכל תנאי החוזה, שנחתם בתחילת השכירות.

על הדייר לשלם במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית את דמי השכירות ואת התשלום עבור השירותים אותם חייב לספק בעל הבית.

על הדייר לשאת בחלקו בהוצאות הנדרשות ל.

אסור לדייר לנטוש את הנכס אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו.